Département de Droit

 

 

                       رزنامة إمتحانات الرقابة اﻷولى لقسم الحقوق

 

                              Département des Sciences Politiques

 

 

                 رزنامة  التوزيع الزمني لامتحانات السداسي اﻷول